Regulamin

Regulamin Plebiscytu "Sportowiec Roku 2018"

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem plebiscytu jest wydawca dziennika "Moja Ostrołęka", firma PRO-NET Krzysztof Chojnowski z siedzibą w Ostrołęce, ul. Insurekcyjna 6b, NIP: 7582123453, zwany dalej Organizatorem.

2. Niniejszy plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540, ze zm.).

3. Plebiscyt organizowany jest pod nazwą "Sportowiec Roku 2018" i dalej zwany jest Plebiscytem.

4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Plebiscytu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Partnerem Plebiscytu jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265333, NIP 675-12-795-14, REGON 356564304, które wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług Premium SMS służących oddawaniu głosów na kandydatów.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem plebiscytu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w plebiscycie.

2. Plebiscyt polega na wyłonieniu najpopularniejszych i najlepszych sportowców z północno-wschodniego regionu Mazowsza, którzy w 2018 roku osiągnęli sukcesy w uprawianych przez siebie dyscyplinach.

3. Do Plebiscytu mogą zostać zgłoszeni sportowcy występujący w klubach na terenie miast Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnysza, Makowa Mazowieckiego oraz powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i makowskiego. W Plebiscycie udział wziąć mogą także sportowcy zamieszkujący teren opisany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, ale z różnych przyczyn reprezentujący barwy klubów mających siedzibę w innym regionie. Na przykład:

- z powodu braku w pobliżu miejsca zamieszkania klubu sportowego zajmującego się uprawianą przez sportowca dyscypliną.

- wychowanek klubu w regionie reprezentuje barwy drużyny występującej na szerszej arenie (np. ogólnopolskiej) lub bierze udział w turniejach rangi mistrzowskiej.

4. Zgłoszeni do Plebiscytu sportowcy nie mogą mieć mniej niż 12 lat.

5. Plebiscyt trwa w dniach 14 grudnia 2018 r. - 10 lutego 2019 r.

6. Plebiscyt prowadzony jest na łamach dziennika internetowego "Moja Ostrołęka". Kandydatury, regulamin, szczegóły dotyczące głosowania znajdują się na stronach www.sportowiecroku.moja-ostroleka.pl.

7. Zgłoszenia kandydatów dokonują kluby sportowe, przedstawiciele Organizatora oraz czytelnicy dziennika "Moja Ostrołęka" i patronów medialnych informujących o Plebiscycie.

8. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronach www.sportowiecroku.moja-ostroleka.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek kandydata, jego zdjęcie, nazwę klubu, który reprezentuje, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć w sporcie w 2018 roku.

9. Organizator podczas weryfikacji kandydatur bierze przede wszystkim pod uwagę odniesione sukcesy w roku 2018 oraz liczbę kandydatów z poszczególnych klubów.

10. Po weryfikacji kandydatury Organizator nada kandydatowi indywidualny numer i umieści informacje o nim na stronach Plebiscytu.

11. W przypadku negatywnej oceny kandydatury Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia kandydatury w Plebiscycie.

 

§ 3 Przebieg Plebiscytu

1. Plebiscyt podzielony jest na kilka etapów:

a. Zgłaszanie kandydatów, które trwa od dnia rozpoczęcia Plebiscytu do 31 grudnia 2018 r.

b. Głosowanie, które trwa od dnia rozpoczęcia Plebiscytu do 10 lutego 2019 r.

c. Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie laureatów podczas Gali Finałowej.

2. Czytelnicy dziennika "Moja Ostrołęka" w głosowaniu SMS-owym przyznają tytuł "Najpopularniejszego Sportowca 2018 roku". Ponadto Organizator wyróżni i nagrodzi dziesięciu kandydatów z największą ilością głosów oddanych przez czytelników.

3. Kapituła Plebiscytu przyzna siedem wyróżnień indywidualnych:

a. Sportowiec Roku 2018

b. Sportowe Odkrycie Roku 2018

c. Trener Roku 2018

d. Działacz Roku 2018

e. Organizator Imprezy Roku 2018

f. Drużyna Roku 2018

g. Animator Sportu Roku 2018

 

§ 4 Głosowanie

1. Głosowanie SMS przebiega we współpracy z Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., które jest operatorem usług SMS Premium.

2. Głosować mogą zarówno kandydaci (na siebie i/lub innych kandydatów), ich rodziny oraz wszyscy czytelnicy "Mojej Ostrołęki".

3. Każdy z głosujących może wysłać dowolną liczbę SMS-ów, przy czym każda poprawnie wysłana wiadomość SMS to jeden głos oddany na danego kandydata.

4. Całkowity koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 zł brutto we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.

5. Aby poprawnie oddać głos należy na numer 71068 wysłać wiadomość SMS o treści TC.NAJLEPSZY.XX, gdzie XX to numer kandydata podany na stronach plebiscytu pod adresem www.sportowiecroku.moja-ostroleka.pl.

6. Zliczanie głosów trwa do zakończenia etapu głosowania tj. w dniach opisanych w pkt. 2 par. 3 niniejszego Regulaminu. Po zakończeniu etapu głosowania kolejne głosy nie będą doliczane.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy głosujących w postaci błędnie wpisanych treści SMS-ów lub blokady usług SMS Premium obowiązujących w ich planach taryfowych, a uniemożliwiających korzystanie z usług SMS Premium.

8. Organizator oświadcza, że wszystkie dane służące głosowaniu (numer telefonu, treść wiadomości SMS, ceny oraz numery kandydatów) są prawidłowe.

9. W przypadku problemów z działaniem usługi SMS Premium głosujący może zwrócić się do Organizatora np. wysyłając wiadomość na adres e-mail lub złożyć reklamację bezpośrednio w Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://www.mobiltek.pl/pl/kontakt/.

 

§ 5 Nagrody

1. Za udział w Plebiscycie przewidziane są nagrody rzeczowe.

2. Nagrody rzeczowe otrzymają sportowcy biorący udział w Plebiscycie, którym przyznany zostanie jeden z tytułów opisany w pkt. 3 par. 3 niniejszego Regulaminu.

3. Organizator przewidział m.in. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy i elektroniczny, karnety na siłownię i wiele innych upominków).

4. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody dla sportowców przyznane indywidualnie we współpracy ze sponsorami i partnerami Plebiscytu.

5. W przypadku braku obecności nagrodzonej osoby/podmiotu, lub przedstawiciela podczas Gali Finałowej, Organizator skontaktuje się z nagrodzoną osobą/podmiotem telefonicznie w terminie pięciu dni roboczych od momentu zakończenia Gali Finałowej. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą i braku możliwości poinformowania go o wygranej w terminie określonym w zdaniu pierwszym, wygrana przepada na rzecz Organizatora bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę plebiscytu lub jej przedstawiciela w terminie 30 dni od daty zakończenia Plebiscytu. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.

7. Żadna z nagród rzeczowych przewidzianych w Plebiscycie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zmianami), tj. kwoty 2000 zł, w związku z czym otrzymanie nagrody przez uczestnika Plebiscytu nie powoduje obowiązku podatkowego.

 

§ 6 Gala Finałowa

1. Finałowa Gala Plebiscytu, podczas której przyznane zostaną tytuły i wręczone nagrody, odbędzie się we wtorek 19 lutego 2019 r. w Centrum Bankietowo-Usługowym "Warszawska 34" w Ostrołęce przy ul. Warszawskiej 34. Początek Gali o godz. 19.00.

 

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres: Moja Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 6b, 07-410 Ostrołęka, w terminie 15 dni od daty zakończenia plebiscytu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia (jeśli dotyczy), jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

6. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.

7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności plebiscytowych oraz specyfikacji nagród rzeczowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Plebiscytu.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Zgłoszenie się do Plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.sportowiecroku.moja-ostroleka.pl.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiany do Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do Regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej  www.sportowiecroku.moja-ostroleka.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją plebiscytu jest Organizator - wydawca dziennika "Moja Ostrołęka", firma PRO-NET Krzysztof Chojnowski z siedzibą w Ostrołęce. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Plebiscycie. W celu przekazania nagrody, zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej, jest zobowiązany podać swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik Plebiscytu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), na co każdy uczestnik plebiscytu wyraża zgodę.

Sponsorzy

Partnerzy

  • DJ Jacek
  • Foton
  • HDST
  • AD Media

Patronat medialny